• habarlar

Habarlar

Habarlar

 • Mermer plitalaryň artykmaçlyklary näme?

  Mermer plitalaryň artykmaçlyklary näme?

  Mermer plitalaryň öndürijiligi has ýokary: Häzirki zaman ýokary tehnologiýaly önümçilik tehnologiýasy, mermer plitalaryň gowy suw geçirmeýän tizligini, tekizligini we flexural güýjüni üpjün edýär, şonuň üçin has amaly öndürijiligi görkezip biler.Ikinjiden, mermer plitkalar tebigy mermeriň kemçiliklerinden doly ýüz öwürýär, ...
  Koprak oka
 • Keramiki plitalary satyn almak üçin üç esasy nokat

  Ilki bilen plitka satyn alanyňyzda marka plitkalaryny saýlamak has amatlydyr.Aýdylyşy ýaly: "Her teňňe her teňňä degýär".Marka keramiki plitalary bazarda belli bir meşhurlyga eýe.Allurduň ähli sebitlerinde dükanlar bar.Öndüriji doly önüm öndürdi ...
  Koprak oka
 • Diwar bezegi, keramiki kafel ýa-da diatom palçyk üçin haýsysy has gowudyr?

  Jaýyň ähli bezeginiň ahyrky täsiri hökmünde sarp edijiler diwar bezegine köp güýç sarp ederler.Diwar bezeginiň gözelligini we amalylygyny ýokarlandyrmak üçin sarp edijiler diwar bezeg materiallaryndan ençeme gezek saýlarlar.Häzirki wagtda iň meşhur iki material ...
  Koprak oka
 • Düz mermer häzirki zaman kaşaňlygynyň wekili.

  Lighteňil lýuks lýuks gözlemek däl-de, arassa durmuşda-da, kämillige ymtylmakda rahatlykda rahat ritm gözlemekdir.Durmuşyň hilini dogry görkezýän ýeňil lýuks ýönekeý mermer ýaly.Reňk, ýagtylyk we te käbir ölçeglerde nepislige gözegçilik ...
  Koprak oka
 • Daş nagyşly kerpiçleriň köp dokumasy bar we köp aýratynlyklary haýran galdyrýar.

  Düzümi real bolup, adamlara gowy görmek tejribesini almaga mümkinçilik berýär.Gurluşyk materiallary bazarynda söwda edende köp adam mydama açyk mermer plitalary özüne çekýär, ýöne bezegden gysga wagtyň içinde köp adam ýagty plitkalardan ýadady.Munuň tersine ...
  Koprak oka
 • Çäge daş plitalary ýapyşmak üçin nirede amatly?

  Çäge daş plitalary ýapyşmak üçin nirede amatly?

  Gum daş plitalary güýçli üç ölçegli täsire eýedir, bu ýokary derejeli öý we ofis diwar suratlarynyň bezegi üçin has amatlydyr;ýa-da uly supermarketleriň fon diwary.
  Koprak oka
 • Softumşak ýeňil plitkalar prosesi bilen tanyşlyk

  Softumşak ýeňil plitkalar prosesi bilen tanyşlyk

  Lightumşak ýagtylyk plitkalary keramiki kafeliň bir görnüşi bolup, onuň üstki şöhlelenmesi güýçli yşyk bilen gowşak ýagtylygyň arasynda bolýar.Lightumşak ýeňil mumy ýuwmak tehnologiýasy arkaly, adam bedeni üçin amatly görüş tejribesini gazanmak üçin önümiň şöhlelendiriş tizligi peselýär.Ossalpyldawuk plitkalar öňki ...
  Koprak oka
 • “People Daily” ýene bir gezek keramiki plitkalara ünsi jemleýär: asyl islegiňize ýapyşyň we hytaý arzuwyny akyl bilen dörediň!

  “People Daily” ýene bir gezek keramiki plitkalara ünsi jemleýär: asyl islegiňize ýapyşyň we hytaý arzuwyny akyl bilen dörediň!

  “Hytaý Kommunistik partiýasynyň 18-nji milli gurultaýyndan bäri Hytaý arzuwy bilelikde hytaý arzuwyny gurýan ýüzlerçe million adamy ruhlandyrdy.Her ugurda uly üstünlikler gazanyldy we milli direliş pe tarapyndan işjeňleşdirildi ...
  Koprak oka
 • Açyk kerpiçler 90% töweregi.Mermer gurluşy henizem esasy akymmy?

  Açyk kerpiçler 90% töweregi.Mermer gurluşy henizem esasy akymmy?

  Käbir markalaryň dükanlarynda görkezilen açyk kerpiçleriň, mat kerpiçleriň we ýumşak kerpiçleriň paýy deňdir, käbir marka dükanlarynda esasan açyk kerpiç görkezilýär, şolaryň bir markasynyň dükanyndaky açyk kerpiçler 90% töweregi.Söwda gollanmasy diňe ...
  Koprak oka
 • Mat kerpiçleriň we ýumşak kerpiçleriň geljegi nähili?

  Bu soraga jogap barada dürli adamlar dürli pikirde.Käbir adamlar pes ýagtylygy bolan plitkalar ýaşlaryň estetikasy üçin has amatly we has gowy ösüş perspektiwalary bar diýip pikir edýärler.Mat plitalary we ýumşak plitkalar kosmosda atmosfera duýgusyny döredip biler, bu bolsa ...
  Koprak oka
 • Keramiki kafel aýratynlyklary

  Keramiki kafel aýratynlyklary

  Suwuň siňdirilmegi: Suwuň siňdirilmegi näçe pes bolsa, önümiň witrifikasiýa derejesi we önüm öndürijiligi şonça gowy.Döwmek ýa-da gabmak aňsat däl, sebäbi howanyň üýtgemegi sebäpli ýylylyk we sowuklygyň gysylmagy.Tekizlik: Gowy tekizligi bolan keramiki kafeliň ýok ...
  Koprak oka
 • Diwar kafel asma prosesi

  Diwar kafel asma prosesi

  1. Içki diwar plitalary: Içki diwar plitalary syrçaly keramiki plitalardyr, gurluşykdan iki sagatdan gowrak wagtlap suwa batyrylmalydyr.Diwar plitalaryny suwa batyrmaly we asfaltlamazdan ozal kölegede guratmaly.Gurluşyk üçin çygly ýelme usuly ulanylmaly.Ce ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5

Habaryňyzy bize iberiň: