• ýuehai

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Plitkalar, sanitariýa önümleri we enjamlar we ş.m. halkara söwdasynda dünýä hyzmatdaşydyrys, nusgawy eserleri döretmegi dowam etdirýän ajaýyp dizaýnerlerimize, bize gaýta-gaýta garaşylmadyk ýagdaýlar getirip, her kimiň täzeçillikli ajaýyp çözgütleri aljakdygyňyza göz ýetirýäris. iki stilde-dewe tehnologiýa.Diwar we pol plitalarynyň köp ýüzleri dizaýnerleriň we ahyrky ulanyjylaryň ähli isleglerini kanagatlandyrýar.

Günorta Koreýa, Russiýa, Singapur, Malaýziýa, Wýetnam, Filippinler, Kanada, Awstraliýa, Täze Zelandiýa, Päkistan, Bangladeş we ş.m. kärhanalar bilen gowy iş gatnaşyklaryny ýola goýduk.

Durnukly üpjünçilik kanalymyz, ajaýyp topar dolandyryş ulgamy, ýokary hilli gözegçilik ulgamynyň ýokary standartlary bilen, aljak her önümiňizi yzarlap boljakdygyny wada berýäris, her soragyňyza 24 sagadyň dowamynda jogap berler.

takmynan1
takmynan3
takmynan2

Zibo Yuehaijin Trade Co., Ltd. 2013-nji ýylyň 27-nji aprelinde maliýeleşdirildi, biz hemişe keramika we farfor TILES-iň ösüşine we marketingine üns berýäris.Dürli tebigy we moda elementlerini we önümlerimizi belli bir usullar bilen birleşdirmek maksady bilen, her bir sarp edijiniň hemişe isleýän zadyny tapmagyny üpjün etmek.

Dizaýn biziň belligimizdir, her täze önüm birnäçe synagdan geçdi, her jikme-jiklik berk barlanmaga bagyşlandy, her bir plitka özboluşly jan we many berildi.

Hiliň gany hökmünde kabul edýäris, önümi ösdürmek üçin eden tagallalarymyz berk hil gözegçiligi bilen gabat gelmelidir.

Hyzmat uzak dowamly ösüşiň esasydyr, hyzmat düşünjesine berk ýapyşýarys: çalt jogap bermek, gijikdirmezlik.

Üýtgeşik dizaýn, ýokary hilli we hyzmat bilen hyzmatdaşlarymyzyň ýokary abraýyna eýe bolduk.Soňky 8 ýylda Gündogar Aziýa, Günorta-Gündogar Aziýa, Günorta Aziýa, Europeewropa, Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika, Awstraliýa we ş.m.

Bu ýerde sözlerimiz bar, başda dizaýnlarymyz bilen gyzyklanyp bilersiňiz, önümlerimiziň hilini kanagatlandyrarsyňyz we oýlanyşykly hyzmat biziň uzak wagtlap dowam edýän hyzmatdaşlygymyzy amala aşyrar.

Zibo ueuehaijin 2
Zibo ueuehaijin 3
Zibo ueuehaijin 4

Habaryňyzy bize iberiň: